Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych

           
FUNDUSZ ZDROWOTNY dla nauczycieli  

Harmonogram prac komisji na rok 2019

   

Uchwała Rady Powiatu Kwidzyńskiego z nowym wnioskiem

     

         
ZFŚS ZSP nr 2 w Kwidzynie - dokumenty do pobrania          
Wniosek o przyznanie świadczenia   styczeń 2019      
Oświadczenie o wysokości dochodów   luty      
    marzec      
Wniosek o pożyczkę mieszkaniową   kwiecień      
Zał. nr 3 do regulaminu -pomoc na cele mieszkaniowe   maj      
    czerwiec      
Regulamin ZFŚS lipiec      
Ustawa o ZFŚS sierpień      

  wrzesień      
ZFŚS ZSP nr 2 w Kwidzynie - informacje dla uprawnionych   październik      

listopad  
Rodzaje zapomóg:   grudzień      
    styczeń 2019      
1. finansowa/rzeczowa - z podatkiem           
- na rozwiązanie doraźnych problemów  
   We wniosku wpisujemy zapomoga finansowa  

Bieżące Wiadomości

   Można ubiegać się tylko 1 raz w roku  
   
2. zapomoga zdrowotna - bez podatku   Wyjazd integracyjny
 - na dofinansowanie do leczenia przewlekłego   Osoby wyjeżdżające na wyjazd integracyjny są proszone
   Przy zapomogach zdrowotnych   o dokonanie wpłaty.
- konieczne jest wpisanie - zapomoga zdrowotna  
- konieczne jest zaświadczenie od lekarza o chorobie   Oświadczenie o dochodach
   przewlekłej,   Należy złożyć do 10.05.2019 r.
- niekonieczne rachunki za leczenie   Druk pobrać ze strony - po lewej stronie - oświadczenie ...
- o zapomogę, każdy uprawniony może starać się raz
   w roku   Korzystanie z funduszu jest dobrowolne.
    Ustawa o ZFŚS nie nakłada obowiązku korzystania z niego:-)
3. zapomoga losowa - podatek zależy od sytuacji  

Zespół Socjalny

- zalanie, spalenie, choroby nowotworowe  
   przy chorobach nowotworowych  - zaświadczenie   Najniższa krajowa płaca brutto:
   od lekarza i wpisujemy zapomoga losowa zdrowotna                                                2015 r. - 1750 zł
   w innym przypadku wpisujemy zapomoga losowa                                                2016 r. - 1850 zł
   finansowa                                                2017 r. - 2000 zł

                                               2018 r. - 2100 zł
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci                                              2019 r. - 2250 zł = 1634 zł netto

   
Przy tym świadczeniu:    
- podatek pobierany jest od wypoczynku indywidualnego    
- nie jest pobierany od wypoczynku zorganizowanego    
   w formie obozów sportowych, zimowisk, itp.    
- rachunek musi być na nazwisko pracownika  
   z wyszczególnieniem dzieci, na które będzie    
   dofinansowanie    
     
- na wniosku musi być wpisany wiek dziecka    
- dofinansowanie do wypoczynku każdego dziecka    
   przysługuje raz w roku    
terminy składania:  
 
- za wypoczynek letni do 16 listopada    
- za wypoczynek zimowy do 16 marca    

   
Zasady składania wniosków; deklaracji; itp.    

   
1. Deklarację o dochodach - osoby rozpoczynające    
    pracę w naszej szkole, muszą złożyć w momencie    
    podjęcia pracy, aby móc korzystać z ZFŚS.    
     
    Stali pracownicy - co roku do końca kwietnia b.r.    
    za rok poprzedni. Deklaracja jest ważna od 1 maja b.r.    
    do 1 maja roku następnego    
     
2. Wszystkie wnioski i inne dane potrzebne do prac    
     komisji, muszą być składane najpóźniej na dzień    
     przed planowanym spotkaniem komisji    
     w sekretariacie szkoły.  
     
3. Listy na zapisy do korzystania ze świadczenia    
     znajdują się w sekretariacie szkoły lub w pokoju    
     
4. Po zatwierdzeniu wydatków na dane świadczenie    
    z listy przez komisję, nie ma możliwości dopisania się    
     
5. Listy są dostępne min. 2 tygodnie