Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych

           
FUNDUSZ ZDROWOTNY dla nauczycieli  

Harmonogram prac komisji na rok 2017

   

Uchwała Rady Powiatu Kwidzyńskiego z nowym wnioskiem

     

         
ZFŚS ZSP nr 2 w Kwidzynie - dokumenty do pobrania          
Wniosek o przyznanie świadczenia   styczeń 2017      
Oświadczenie o wysokości dochodów   luty 08.02.2017 r. godz. 15.15 Internat    
    marzec      
Wniosek o pożyczkę mieszkaniową   kwiecień      
Zał. nr 3 do regulaminu -pomoc na cele mieszkaniowe   maj 10.05.2017 r. godz. 15.15 s.4    
    czerwiec 29.06.2017 r. godz.09.00    
Regulamin ZFŚS lipiec      
Ustawa o ZFŚS sierpień      

  wrzesień      
ZFŚS ZSP nr 2 w Kwidzynie - informacje dla uprawnionych   październik po 16.10.2017 r.    

listopad  
Rodzaje zapomóg:   grudzień      
    styczeń 2018      
1. finansowa/rzeczowa - z podatkiem           
- na rozwiązanie doraźnych problemów  
   We wniosku wpisujemy zapomoga finansowa  

Bieżące Wiadomości

   Można ubiegać się tylko 1 raz w roku  
   
2. zapomoga zdrowotna - bez podatku  

BONY

 - na dofinansowanie do leczenia przewlekłego   Przypominamy, że w sekretariacie szkoły są do odebrania
   Przy zapomogach zdrowotnych   bony do Carrefour'a:)
- konieczne jest wpisanie - zapomoga zdrowotna  
- konieczne jest zaświadczenie od lekarza o chorobie  
   przewlekłej,  

PRZYPOMINAMY

- niekonieczne rachunki za leczenie   Dofinansowanie do wypoczynku dzieci - za wypoczynek letni
- o zapomogę, każdy uprawniony może starać się raz  wnioski należy składać do 15 października
   w roku  
    Korzystanie z funduszu jest dobrowolne.
3. zapomoga losowa - podatek zależy od sytuacji   Ustawa o ZFŚS nie nakłada obowiązku korzystania z niego:-)
- zalanie, spalenie, choroby nowotworowe  

Zespół Socjalny

   przy chorobach nowotworowych  - zaświadczenie  
   od lekarza i wpisujemy zapomoga losowa zdrowotna   Najniższa krajowa płaca brutto:
   w innym przypadku wpisujemy zapomoga losowa                                                2015 r. - 1750 zł
   finansowa                                                2016 r. - 1850 zł

                                               2017 r. - 2000 zł
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci  

   
Przy tym świadczeniu:    
- podatek pobierany jest od wypoczynku indywidualnego    
- nie jest pobierany od wypoczynku zorganizowanego    
   w formie obozów sportowych, zimowisk, itp.    
- rachunek musi być na nazwisko pracownika  
   z wyszczególnieniem dzieci, na które będzie    
   dofinansowanie    
     
- na wniosku musi być wpisany wiek dziecka    
- dofinansowanie do wypoczynku każdego dziecka    
   przysługuje raz w roku    
terminy składania:  
 
- za wypoczynek letni do 15 października    
- za wypoczynek zimowy do 30 marca    

   
Zasady składania wniosków; deklaracji; itp.    

   
1. Deklarację o dochodach - osoby rozpoczynające    
    pracę w naszej szkole, muszą złożyć w momencie    
    podjęcia pracy, aby móc korzystać z ZFŚS.    
     
    Stali pracownicy - co roku do końca kwietnia b.r.    
    za rok poprzedni. Deklaracja jest ważna od 1 maja b.r.    
    do 1 maja roku następnego    
     
2. Wszystkie wnioski i inne dane potrzebne do prac    
     komisji, muszą być składane najpóźniej na dzień    
     przed planowanym spotkaniem komisji    
     w sekretariacie szkoły.  
     
3. Listy na zapisy do korzystania ze świadczenia    
     znajdują się w sekretariacie szkoły lub w pokoju    
     
4. Po zatwierdzeniu wydatków na dane świadczenie    
    z listy przez komisję, nie ma możliwości dopisania się    
     
5. Listy są dostępne min. 2 tygodnie