Informacje dla rodziców

2018/2019


Kursy teoretycznego dokształcania fryzjerek

Młodociani pracownicy II klasy Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie fryzjer od 7.01 2019 do 1.02.2019 roku odbywa kursy teoretycznego dokształcania w swoim zawodzie w ODiZ w Malborku.
Uczennice muszą dostarczyć oświadczenie o dojazdach lub chęci korzystania z internatu.

Iwona Grodecka - Trautsolt


Zarządzenie dyrektora ZSP nr 2 z dnia 05.12.2018r.

W związku z zakończeniem zajęć dydaktycznych w ZSP nr 2 w I semestrze roku szkolnego 2018/19 zarządzam:

1. Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną powinno nastąpić do dnia 14.12.2018r.
2. Wystawianie ocen semestralnych powinno zostać zakończone do 11.01.2019 r. do godziny 15.00. 
3. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 14.01.2019 r. o godz. 14.30 w sali 100.
4. Spotkanie z Rodzicami odbędzie się 16.01.2019 o godzinie 16.00
5. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 17.01.2019 w sali 100 o godzinie 14.30.


„Zagraniczne staże dobrym początkiem kariery zawodowej

Wewnątrz Szkolny System Doradztwa Zawodowego

1. Wyprawka szkolna 300 plus

2. Szkoła powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych <<czytaj więcej>>

3. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Librus. Dostęp do dziennika zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców jest bezpłatny. Loginy i hasła dostępu do dziennika dla klas 1 wydają wychowawcy na pierwszej wywiadówce.

4. Uczniowie odbywający praktyki czy zajęcia praktyczne [w szkole czy poza nią], muszą być ubezpieczeni jak najszybciej na początku roku szkolnego.


5. Można uzyskać zwrot  pieniędzy za zakup podręczników szkolnych, w ramach akcji "Wyprawka Szkolna 2017" Faktury należy zanieść do Urzędu Miasta w Kwidzynie; ul. Warszawska 19, do pani Iwony Grządki, pokój 202, od poniedziałku do piątku.


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019   Wydawanie loginów i haseł do Librusa po zagubieniu:
    Sala 18;
Praktyczna nauka zawodu oraz praktyki zawodowe - terminarz   Jeżeli dziecko ma odebrać login rodzica, rodzic
    musi wypełnić deklarację zgody, którą także

  odbiera w sali 111. Jeżeli rodzic chce odebrać
Nasi stypendyści   login i hasło osobiście w innym terminie, będzie
    mógł to zrobić u wychowawcy lub w sekretariacie
Egzaminy próbne   - po ustaleniu z administratorem lub wychowawcą.
   
Matury próbne   Zwolnienia z lekcji WF-u / INFORMATYKI

  Decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego
Kwalifikacje:   czy też informatyki, podejmuje Dyrektor Szkoły.
T.04 - Produkcja wyrobów cukierniczych   Żeby uzyskać zgodę na zwolnienie z zajęć, uczeń
T.06 - Sporządzanie potraw i napojów   musi skompletować dokumenty i złożyć je
T.07 - Prowadzenie dział. tur. na obszarach wiejskich   u nauczyciela WF-u, a w przypadku informatyki
T.08 - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego   u pedagoga szkolnego
T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji    
T.12 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie   W skład dokumentów wchodzi:
T.13 - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych   - podanie       <<pobierz podanie>>
T.14 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług      z prośbą o zwolnienie z zajęć wychowania
           turystycznych      fizycznego/informatyki skierowane do Dyrektora
T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  

   Szkoły

A.58 - Przetwórstwo wyrobów papierniczych   - orzeczenie lekarskie

   
Symbole pozostałych kwalifikacji   Po zapoznaniu się z dokumentami Dyrektor Szkoły
Prenumeraty dla młodzieży   wydaje decyzję, o której informowani są:
Oferty pracy dla papierników   rodzice ucznia, uczeń oraz nauczyciele WF-u/
Niebezpieczna gra komputerowa - Blu Whale Challenge   INFORMATYKI
Informacje na temat WDŻ  
    Lekcje religii
    Uczniowie są zobowiązani do dostarczenia
Inne dokumenty szkolne można znaleźć w dzienniku Librus   oświadczenia o udziale bądź rezygnacji z lekcji religii
w zakładce pliki szkoły.  

<<pobierz podanie>>

   
    Ubezpieczenie NNW. 2018/2019
     
    Przypominamy o wnoszeniu wpłat  w wysokości 25 zł
    na ubezpieczenie NNW.
     
    Uczeń, który nie chce ubezpieczyć się w szkole, ma
    prawo do prywatnego ubezpieczenia poza szkołą.