REKRUTACJA 2020/2021

                        <<pobierz ulotkę>>

 

Planowany nabór do klas pierwszych dla młodzieży

 

1. Instrukcja elektronicznego składania dokumentów

 

2. Procedura bezpieczeństwa bezpośredniego składania dokumentów

 

3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 15.06.2020 r.
do 10.07.2020 r. 
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ewentualnie termin na zmianę wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym zmianę szkoły.

od 31.07.2020 r. 
do 04.08.2020 r. 
do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 11.08.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 12.08.2020 r. 
do godz. 14.00
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu. od 13.08.2020 r. 
do 18.08.2020 r. 
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19.08.2020 r. 
do godz. 14.00

4.Zasady rekrutacji

      a) Kryteria naboru kandydatów do klas pierwszych

 


Technikum nr 2 :

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

   
- Technik hotelarstwa
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy**
- matematyka
- geografia
- Kucharz
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy** 
- matematyka
- geografia
   
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy** 
- matematyka
- geografia
- Cukiernik
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy** 
- matematyka
- geografia
   
- Technik papiernictwa -
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy**
- matematyka
- geografia
- Pracownik obsługi hotelowej
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy**
- matematyka
- geografia
   
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
   dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia
   w zawodzie kucharz
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy**
- matematyka
- geografia
 
- Klasa wielozawodowa*
   młodociany pracownik  (piekarz, sprzedawca, wędliniarz, fryzjer, magazynier - logistyk, i inne)

#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy**
- matematyka
- geografia
 
 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7:

   
  - Kucharz
  - Klasa wielozawodowa* – młodociany pracownik.
 
   
Lista rzemieślników [miejsca praktyk] dla klas wielozawodowych  <<pobierz listę>>
   
*obowiązkowa umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zgodnie z art. 130 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),
   
** język obcy nauczany od pierwszej klasy szkoły podstawowej (oznaczony na świadectwie symbolem II.1)
   

5. Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z póżn. zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

3) Zarządzenie Nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021.