REKRUTACJA 2020/2021

                        <<pobierz ulotkę>>

 

Planowany nabór do klas pierwszych dla młodzieży

 

Zasady rekrutacji i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  << pobierz dokument>>

 


Technikum nr 2 :

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

   
- Technik hotelarstwa
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy**
- matematyka
- geografia
- Kucharz
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy** 
- matematyka
- geografia
   
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy** 
- matematyka
- geografia
- Cukiernik
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy** 
- matematyka
- geografia
   
- Technik papiernictwa -
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy**
- matematyka
- geografia
- Pracownik obsługi hotelowej
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy**
- matematyka
- geografia
   
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
   dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia
   w zawodzie kucharz
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy**
- matematyka
- geografia
 
- Klasa wielozawodowa*
   młodociany pracownik  (piekarz, sprzedawca, wędliniarz, fryzjer, magazynier - logistyk, i inne)

#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy**
- matematyka
- geografia
 
** język obcy nauczany od pierwszej klasy szkoły podstawowej (oznaczony na świadectwie symbolem II.1)

 
*obowiązkowa umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zgodnie z art. 130 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),
 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7:

   
  - Kucharz
  - Klasa wielozawodowa* – młodociany pracownik.
 
   
Lista rzemieślników [miejsca praktyk] dla klas wielozawodowych  <<pobierz listę>>
   

   

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

   

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.     

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 11.05.2020 r. do 23.06.2020 r. do godz. 15:00

od 22.07.2020 r. do 27.07.2020 r. do godz. 15:00

2.     

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej sportowej

od 11.05.2020 r. do 20.05.2020 r. do godz. 15:00

od 22.07.2020 r. do 27.07.2020 r. do godz. 15:00

3.     

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

 

4.     

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 

 

5.     

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 26.06.2020 r. do 30.06.2020 r. do godz. 15:00

 

6.     

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez

kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 24.06.2020 r.

do 29.07.2020 r.

7.     

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 10.07.2020 r.

do 16.08.2020 r.

8.     

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13.07.2020 r.

17.08.2020 r.

9.     

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 11.05.2020 r. do 14.07.2020 r.

od 22.07.2020 r. do 18.08.2020 r.

10.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 13.07.2020 r. do 20.07.2020 r. do godz. 15:00

od 17.08.2020 r. do 21.08.2020 r. do godz. 15:00

11.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.07.2020 r. do godz. 14:00

24.08.2020 r. do godz. 14:00

12.  

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Pomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

21.07.2020 r.

24.08.2020 r.

13.  

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 22.07.2020 r.

do 25.08.2020 r.

14.  

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 28.07.2020 r.

do 31.08.2020 r.

15.  

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

16.  

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

17.  

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły