Informacje dla rodziców

2019/2020

   


Bieżące informacje:   Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
     
Ubezpieczenie NNW. 2019/2020   Praktyczna nauka zawodu oraz praktyki zawodowe - terminarz
Koszt 25 zł /rok    
Uczeń, który nie chce ubezpieczyć się w szkole, ma   „Zagraniczne staże dobrym początkiem kariery zawodowej
prawo do prywatnego ubezpieczenia poza szkołą.    
Posiadanie ubezpieczenia jest obowiązkowe   Nasi stypendyści
     
Zwolnienia z lekcji WF-u / INFORMATYKI   Wewnątrz Szkolny System Doradztwa Zawodowego
Decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego    
czy też informatyki, podejmuje Dyrektor Szkoły.   Szkolny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Żeby uzyskać zgodę na zwolnienie z zajęć, uczeń    
musi skompletować dokumenty i złożyć je   Procedury Reagowania w przypadku różnego rodzaju zagrożeń w
u nauczyciela WF-u, a w przypadku informatyki   tym cyberprzemocy, narkotyków, itp.
u pedagoga szkolnego    
    Wykaz instytucji i osób do których można zgłosić się o wsparcie
W skład dokumentów wchodzi:   w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno
- podanie       <<pobierz podanie>>   pedagogicznej
   z prośbą o zwolnienie z zajęć wychowania    
   fizycznego/informatyki skierowane do Dyrektora    
   Szkoły    
- orzeczenie lekarskie    
     
Po zapoznaniu się z dokumentami Dyrektor Szkoły    
wydaje decyzję, o której informowani są:    
rodzice ucznia, uczeń oraz nauczyciele WF-u/    
INFORMATYKI    
     
Lekcje religii    
Uczniowie są zobowiązani do dostarczenia    
oświadczenia o udziale bądź rezygnacji z lekcji religii    
do 6 września 2019 r.    
     
Lekcje WDŻ    
Uczniowie są zobowiązani do dostarczenia    
oświadczenia o udziale bądź rezygnacji z lekcji WDŻ    
do 15 września 2019 r.    
Informacje na temat WDŻ