Informacje dla rodziców

2019/2020

   


Bieżące informacje:   Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
     
Nr konta Rady Rodziców:   Godziny pracy pielęgniarki szkolnej
58 1020 1778 0000 2102 0002 5668    
    Praktyczna nauka zawodu oraz praktyki zawodowe - terminarz
Ubezpieczenie NNW. 2020/2021    
Koszt 25 zł /rok   „Zagraniczne staże dobrym początkiem kariery zawodowej
Uczeń, który nie chce ubezpieczyć się w szkole, ma    
prawo do prywatnego ubezpieczenia poza szkołą.   Nasi stypendyści
Posiadanie ubezpieczenia jest obowiązkowe    
    Wewnątrz Szkolny System Doradztwa Zawodowego
Zwolnienia z lekcji WF-u / INFORMATYKI    
Decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego   Szkolny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
czy też informatyki, podejmuje Dyrektor Szkoły.    
Żeby uzyskać zgodę na zwolnienie z zajęć, uczeń   Procedury Reagowania w przypadku różnego rodzaju zagrożeń w
musi skompletować dokumenty i złożyć je   tym cyberprzemocy, narkotyków, itp.
u nauczyciela WF-u, a w przypadku informatyki    
u pedagoga szkolnego   Wykaz instytucji i osób do których można zgłosić się o wsparcie
    w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno
W skład dokumentów wchodzi:   pedagogicznej
- podanie       <<pobierz podanie>>    
   z prośbą o zwolnienie z zajęć wychowania    
   fizycznego/informatyki skierowane do Dyrektora    
   Szkoły    
- orzeczenie lekarskie    
     
Po zapoznaniu się z dokumentami Dyrektor Szkoły    
wydaje decyzję, o której informowani są:    
rodzice ucznia, uczeń oraz nauczyciele WF-u/    
INFORMATYKI    
     
Lekcje religii    
Uczniowie są zobowiązani do dostarczenia    
oświadczenia o udziale bądź rezygnacji z lekcji religii    
do 6 września 2020r.    
     
Lekcje WDŻ    
Uczniowie są zobowiązani do dostarczenia    
oświadczenia o udziale bądź rezygnacji z lekcji WDŻ    
do 15 września 2020 r.    
Informacje na temat WDŻ